سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگی اجتماعی سراج 
عضو هیات اجرایی مجله سراج 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز فرهنگی اجتماعی سراج  
عضو 
 
 
راه اندازی مجله نگاه معاصر در کابل 
همکاری 
حزب وحدت اسلامی افغانستان 
مسئول کمیسیون فرهنگى 
1377/01/01 
1381/01/01 
اجرائی فرهنگی 
همکاری 
حزب وحدت اسلامی افغانستان 
مدیر مسئول هفته نامه وحدت 
1377/01/01 
1381/01/01 
اجرائی فرهنگی 
همکاری 
حزب وحدت اسلامی افغانستان 
مدیر مسئول هفته نامه مشارکت ملى 
1381/01/01 
1384/01/01 
اجرائی فرهنگی